^Terug naar boven
Contact Information
Telephone: 0032 (0)89 56 04 97
e-mail:infotamaaseik@g-o.be

Technisch Atheneum Maaseik

 • 1 TA Maaseik

  TECHNISCH SECUNDAIR ONDERWIJS (TSO) Het TSO-onderwijs is volwaardig onderwijs en wil: alhoewel theoretisch het TSO-onderwijs een dubbel karakter heeft (doorstroming naar het hoger onderwijs of naar
  Read Me...
 • 2 TA Maaseik

  BEROEPS SECUNDAIR ONDERWIJS ( BSO ) Deze studierichtingen zijn bestemd voor leerlingen die – met het oog op een job – een praktische opleiding willen volgen. Je bouwt praktische kennis van je studiegebied op door het uitvoeren van taakgerichte opdrachten binnen een realistische context.
  Read Me...
 • 3 TA Maaseik

  7de ALGEMEEN JAAR Wie het 7de jaar met succes afsluit, behaalt bovendien het diploma Secundair Onderwijs, een duidelijke meerwaarde voor deze BSO-opleiding.
  Read Me...
 • 4 TA Maaseik

  LEERLINGBEGELEIDING Op het Technisch Atheneum maakt de leerlingbegeleiding een essentieel deel uit van de totale schoolorganisatie. Een enthousiast team ondersteunt de vakleerkrachten wanneer er studie- en/of
  Read Me...
 • 5 TA Maaseik

  WAT IS EEN CLB? Een centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders en schoolteams beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding.
  Read Me...

Leerlingbegeleiding

Op het Technisch Atheneum maakt de leerlingbegeleiding een essentieel deel uit van de totale schoolorganisatie. Een enthousiast team ondersteunt de vakleerkrachten wanneer er studie- en/of sociaal-emotionele problemen worden gemeld door de leerling/ouders/leerkrachten/opvoeders. Wij willen zo kort mogelijk op de bal spelen, want “een gelukkige leerling zonder zorgen = een goede leerling”.

Onze visie op leerlingbegeleiding is gebaseerd op een pedagogisch kader. Ter verduidelijking, refereren we hierbij naar een paragraaf uit ons schoolreglement: “De grote principes van onze onderwijsvisie en –strategie zijn vastgelegd in het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs (PPGO). Het PPGO heeft een pluralistische grondslag. Het beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en vooral de Rechten van het Kind, die werd aangenomen in New York op 20 november 1989. Het PPGO streeft de totale ontwikkeling van de persoon na en heeft daarbij oog voor de optimale ontwikkeling van elke leerling. …Informatie, coördinatie en inspraak zijn fundamentele begrippen in de beleidsvisie van het gemeenschapsonderwijs in het algemeen en van onze school in het bijzonder.”
Vanuit dit pedagogisch kader werd onze visie en de daaruit vloeiende organisatie van de leerlingbegeleiding opgesteld.


WAT?
Leerlingenbegeleiding = activiteiten die gericht zijn op de totale persoonlijkheidsontwikkeling van leerlingen, met het doel hen optimaal te laten profiteren van het onderwijsaanbod.
Enerzijds streven we een basishouding na van alle leerkrachten om via allerlei initiatieven en een persoonlijke aanpak de schoolwerking te “ondersteunen” (bijv. sjablonen op deuren, vertrouwensleerkrachten, drugbeleid, thema- of projectweken, …). Anderzijds willen we leerlingen met problemen “nulde-lijn-hulp” aanbieden. We willen geen “klaagcultuur” maar samen werken aan probleemoplossend denken.

HOE?
Voor leerlingen:
 
leerlingen kiezen zelf een vertrouwenspersoon: we willen in onze school graag uitgaan van het principe dat alle leerkrachten zogenaamde “groene leraren” of vertrouwenspersonen zijn.  Iedere leerling kiest zelf aan welke leraar hij/zij een probleem vertelt. We maken wel duidelijk aan de leerlingen dat deze door hun gekozen leraar altijd advies kan vragen aan de leerlingenbegeleiding of aan het CLB. (Leraren hebben geen zwijgplicht of zwijgrecht, wel spreekrecht en spreekplicht.)
…of kiezen voor de leerlingbegeleiding
w
e willen daarnaast de mogelijkheid openlaten om rechtstreeks naar de leerlingenbegeleiding te stappen. De leerlingen kunnen ook werken met signaalkaarten waarmee ze persoonlijk, in naam van de klas of anoniem een probleem melden. Deze signaalkaarten kunnen ze deponeren in de brievenbus. De werking wordt voor de leerlingen schematisch voorgesteld op een bladwijzer en aan alle leerlingen  uitgedeeld. Hetzelfde schema, met de namen van de leerlingbegeleiders erbij en wanneer ze bereikbaar zijn, wordt uitgehangen op het prikbord in de overdekte speelplaats.
Voor leerkrachten: melding aan een leerlingbegeleider: we gaan ervan uit dat iedere leerkracht eerst zelf probeert om problemen aan te pakken. Indien hij/zij van mening is dat er advies of hulp nodig is, kan men zich wenden tot de leerlingenbegeleiding (persoonlijk of via smartschool). Daarnaast is het aan te raden om de leerlingbegeleiding op de hoogte te brengen als een leerkracht zelf een probleem aanpakt om naast elkaar doorwerken te vermijden.

WIE?

Directeur:  Dhr. G. Vranken
 
Leerlingenbegeleidster:  Mej. Vranken Katleen
CLB-medewerkers:  Mej. Gielkens Lindsay,  Mej. Nath Vandeweert

PROBLEEMGEBIEDEN?

We hebben drie hoofdzakelijke probleemgebieden gerangschikt onder de leerlingenbegeleiding nl.           
1. Studiebegeleiding
          
2. Leerplicht
          
3. Sociaal-emotionele begeleiding

Het uiteindelijke doel is om voor ieder probleemgebied een soort van leidraad te hebben en een duidelijk beleid voor zowel leraren als leerlingen te ontwikkelen.
Bijvoorbeeld:
o t
elaatkomers
o spijbelaars
o problematische afwezigheden
o storend gedrag
o vandalisme
o pesten
o agressief gedrag
o sociaal
o financieel
o drugbeleid
o gezonde voeding
o alcoholgebruik-misbruik
o roken

Welk stappenplan volg je best bij een pestprobleem?

Wat is onze visie op druggebruik?

 •           …
 •  
  1. Studiebegeleiding

   Schoolloopbaan
   Taalbeleid
   Leren leren

   Leerstoornissen

  1. Leerplicht
  1. Sociaal-emotionele problemen
  • Gedragsproblemen
   Problematische thuissituatie
   Gezondheidsbeleid
   Anti-discriminatiebeleid
   Suïcidepreventiebeleid

COPYRIGHT TA Maaseik