^Terug naar boven
Contact Information
Telephone: 0032 (0)89 56 04 97
e-mail:infotamaaseik@g-o.be

Technisch Atheneum Maaseik

 • 1 TA Maaseik

  TECHNISCH SECUNDAIR ONDERWIJS (TSO) Het TSO-onderwijs is volwaardig onderwijs en wil: alhoewel theoretisch het TSO-onderwijs een dubbel karakter heeft (doorstroming naar het hoger onderwijs of naar
  Read Me...
 • 2 TA Maaseik

  BEROEPS SECUNDAIR ONDERWIJS ( BSO ) Deze studierichtingen zijn bestemd voor leerlingen die – met het oog op een job – een praktische opleiding willen volgen. Je bouwt praktische kennis van je studiegebied op door het uitvoeren van taakgerichte opdrachten binnen een realistische context.
  Read Me...
 • 3 TA Maaseik

  7de ALGEMEEN JAAR Wie het 7de jaar met succes afsluit, behaalt bovendien het diploma Secundair Onderwijs, een duidelijke meerwaarde voor deze BSO-opleiding.
  Read Me...
 • 4 TA Maaseik

  LEERLINGBEGELEIDING Op het Technisch Atheneum maakt de leerlingbegeleiding een essentieel deel uit van de totale schoolorganisatie. Een enthousiast team ondersteunt de vakleerkrachten wanneer er studie- en/of
  Read Me...
 • 5 TA Maaseik

  WAT IS EEN CLB? Een centrum voor leerlingenbegeleiding of CLB is een dienst waarop leerlingen, ouders en schoolteams beroep kunnen doen voor informatie, hulp en begeleiding.
  Read Me...

 

Technisch Atheneum Campus Van Eyck

Burg. Philipslaan 19B
3680 Maaseik
T. 0032 (0)89 56 04 97
F. 0032 (0)89 56 04 99
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Onze scholengemeenschap Maaseik-Bree maakt deel uit van Scholengroep 14 van het Gemeenschapsonderwijs.
Het Technisch Atheneum Maaseik, Burg. Philipslaan 19B te 3680 Maaseik vormt
samen met de Middenschool en het Atheneum een bloeiende scholengemeenschap op de Campus Van Eyck.

Het Technisch Atheneum Maaseik verstrekt zowel technisch secundair onderwijs – TSO – als beroepssecundair onderwijs –BSO. De specifieke taak van het Technisch Atheneum is immers de leerlingen voor te bereiden op hogere studies aan een hogeschool of universiteit en/of op een succesvolle instap in het beroepsleven. Om dit doel te bereiken legt onze school de lat zeer hoog. Met de overdracht van functionele kennis, de ontwikkeling van vaardigheden, de omgang met verschillende onderzoeksmethodes en de professionele kwalificatie bereidt zij haar leerlingen voor op hun toekomst als jonge volwassenen in het voortgezet hoger onderwijs of in de beroepswereld.

Het Technisch Atheneum Maaseik heeft in het TSO – elektromechanica, sociale en technische wetenschappen en handel/boekhouden-informatica - gekozen voor kwalitatief zeer hoogstaande opleidingen om de doorstroming naar het hoger onderwijs te verzekeren. Jaarlijks zetten zo´n 90% van onze afgestudeerden de stap naar de bachelor- en masteropleidingen (vroeger hogeschool en universiteit).

De BSO-studierichtingen – hout, verzorging, centrale verwarming en sanitaire installaties evenals kantoor – zijn geënt op de vraag van de arbeidsmarkt en bieden dan ook een heel grotewerkzekerheid. Na het 7de jaar behalen deze leerlingen ook hun diploma Secundair Onderwijs.

Wij bereiden onze leerlingen niet alleen voor op een degelijk beroep, maar ook op een beter leven. De lessen in onze school zijn gebaseerd op een pluralistische grondslag, d.w.z. dat de filosofische, ideologische en godsdienstige opvattingen van de ouders en leerlingen worden geëerbiedigd, zodat mensen gevormd worden met belangstelling en respect voor ieders mening en opvatting. Wij voeden onze jonge mensen op tot sociaal engagement, verantwoordelijkheid voor het milieu en verdraagzaamheid. Die ontwikkeling gaat gepaard met een brede belangstelling voor het wereld- en cultuurgebeuren.

Wij weten dat een school maximale resultaten behaalt als de ouders en het schoolteam hetzelfde doel nastreven. Daarom ijveren wij op professioneel en pedagogisch vlak voor een gelijklopend denken en handelen. Duidelijke afspraken en regels bevorderen een goede samenwerking. Terechte inspraak is even belangrijk.

Onze overtuiging dat elke leerling uniek en niemand honderd procent volmaakt is, zet ons ertoe aan bij eventuele leerachterstanden professionele hulp te bieden en op specifieke behoeften van de jongeren in te spelen. In een kleinere overzichtelijke school zoals het Technisch Atheneum, waar leerlingen geen nummer zijn, verloopt die individuele opvolging systematischer en worden de doelstellingen eerder verwezenlijkt.

 

COPYRIGHT TA Maaseik